Ministr Petr Bendl porušuje zákon ...?

15. března 2009 v 13:41 | kra |  Demokracie
Aneb hledání právní kličky...

...Funkce člena zastupitelstva kraje je neslučitelná...
...s funkcí vykonávanou na ministerstvu, jiném ústředním orgánu státní správy...


Marně hledám v zákonech právní kličku, podle které by mohl Petr Bendl zůstat zároveň ministrem i zastupitelem kraje. Pomůžete mi?


130
ZÁKON

ze dne 12. dubna 2000

o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ

HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENĺ


§ 5
Právo být volen
(1) Členem zastupitelstva kraje může být zvolen každý volič, u kterého není

překážka ve výkonu volebního práva podle § 4 odst. 2 písm. a) a b).

(2) Funkce člena zastupitelstva kraje je neslučitelná

a)

s funkcí vykonávanou na ministerstvu, jiném ústředním orgánu státní správy
nebo na orgánu státní správy s celostátní působností, obsazovanou volbou,
jmenováním nebo ustanovováním,8)

b) s funkcí vykonávanou zaměstnancem kraje, zařazeným do krajského

úřadu, zaměstnancem obce, zařazeným do obecního úřadu, nebo zaměstnancem

jiného než ústředního orgánu státní správy, nejde-li o orgán s celostátní působností,

jsou-li tyto funkce obsazovány volbou, jmenováním nebo ustanovováním,8)

c) s funkcí statutárního zástupce právnické osoby zřízené nebo založené

krajem, anebo v níž má kraj majetkovou účast.


8) § 27 odst. 4 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 188/1988

Sb., zákona č. 3/1991 Sb. a zákona č. 74/1994 Sb.


65

ZÁKONÍK PRÁCE
ze dne 16. června
1965


ČÁST DRUHÁ

PRACOVNÍ POMĚR


HLAVA PRVNÍ

VZNIK, ZMĚNY A SKONČENÍ PRACOVNÍHO

POMĚRU


§ 27
(1) Pracovník v pracovním
poměru se podílí v kolektivu pracovníků sovou prací za mzdu podle
pokynů organizace na plnění jejích úkolů a účastní se na rozvoji,
řízení a kontrole její činnosti.

(2) Pracovní poměr se zakládá smlouvou mezi organizací a pracovníkem.

(3) Volbou může být pracovní
poměr založen v případech stanovených zvláštními předpisy, popřípadě
stanovami nebo usneseními ústředních orgánů společenských organizací.

(4) Jmenováním může být
založen pracovní poměr jen u vedoucích pracovníků jmenovaných do jejich
funkce orgánem nadřízeným organizaci, v níž má pracovník svou funkci
vykonávat.


188/1988

ZÁKON
ze dne 14. prosince 1988,
kterým se mění a doplňuje zákoník práce


Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto

zákoně:

Čl. I

Zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 153/1969 Sb., zákona č. 20/1975

Sb., zákona č. 72/1982 Sb., zákona č. 111/1984 Sb., zákona č. 22/1985 Sb., zákona

č. 52/1987 Sb. a zákona č. 98/1987 Sb. se mění a doplňuje takto:
20. § 27 odst. 4 zní:


"(4) Jmenováním může být
založen pracovní poměr jen u vedoucích pracovníků jmenovaných podle
zvláštních předpisů, popřípadě podle stanov společenských organizací,
do funkce orgánem nadřízeným organizaci, v níž má pracovník svou funkci
vykonávat, a u vedoucích pracovníků, které do funkce jmenuje vedoucí
organizace. Okruh vedoucích funkcí, do nichž pracovníky jmenuje vedoucí
organizace, stanoví nařízením vláda Československé socialistické
republiky po projednání s Ústřední radou odborů; to neplatí u vedoucích
pracovníků aparátů společenských organizací.".

3/1991

ZÁKON
ze dne 5. prosince 1990,
kterým se mění a doplňuje zákoník práce

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

Zákoník práce č. 65/1965 Sb. ve znění zákona č. 153/1969 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 72/1982 Sb., zákona č. 111/1984 Sb., zákona č. 22/1985 Sb., zákona č. 52/1987 Sb., zákona č. 98/1987 Sb. a zákona č. 188/1988 Sb. (úplné znění č. 52/1989 Sb.), se mění a doplňuje takto:33. V § 27 odst. 1 se vypouštějí slova "v kolektivu pracovníků" a slova "a účastní se

na rozvoji, řízení a kontrole její činnosti".
V odstavci 3 téhož ustanovení se slova "ústředních orgánů" nahrazují slovy

"příslušných orgánů družstev nebo".

34. V § 27 odst. 3 a 4 se slova "může být pracovní poměr založen" a slova "může

být založen pracovní poměr jen" nahrazují slovy "se pracovní poměr zakládá".
V odstavci 4 téhož ustanovení se vypouští věta druhá.


35. § 27 se doplňuje odstavcem 5, který zní:

"(5) Vedoucími funkcemi, do nichž pracovníky jmenuje vedoucí organizace, jsou

funkce vedoucích pracovníků ( § 9 odst. 3)

a) v přímé řídící působnosti vedoucího organizace,
b) v přímé řídící působnosti vedoucího pracovníka přímo podřízeného vedoucímu

organizace za podmínky, že tomuto vedoucímu pracovníku je podřízen další vedoucí

pracovník,
c) na ústředních orgánech.

Jmenování a odvolání může provádět výlučně vedoucí organizace.".
74

ZÁKON
ze dne 23. března 1994,
kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 88/1968 Sb., zákona č.153/1969 Sb., zákona č.100/1970 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 72/1982 Sb., zákona č.111/1984 Sb., zákona č. 22/1985 Sb., zákona č. 52/1987 Sb., zákona č. 98/1987 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb., zákona č. 297/1991 Sb., zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona České národní rady č. 590/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

34. V § 27 odst. 3 se slova "společenských organizací" nahrazují slovy "sdružení občanů podle zvláštního zákona29) ".

35. § 27 odst. 4 a 5 znějí:

"(4) Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců, jmenovaných do funkce podle zvláštních předpisů, a u vedoucích zaměstnanců, které do funkce jmenuje u zaměstnavatele, který je právnickou osobou, statutární orgán, a u zaměstnavatele, který je fyzickou osobou, zaměstnavatel.
(5) Vedoucími funkcemi, do nichž u zaměstnavatele, který je právnickou osobou, jmenuje statutární orgán, a u zaměstnavatele, který je fyzickou osobou, zaměstnavatel, jsou funkce vedoucích zaměstnanců
a) v přímé řídící působnosti
1. statutárního orgánu, je-li zaměstnavatelem právnická osoba,
2. zaměstnavatele, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba, b) v přímé řídící působnosti vedoucího zaměstnance přímo podřízeného
1. statutárnímu orgánu, je-li zaměstnavatelem právnická osoba,
2. zaměstnavateli, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba, za podmínky, že tomuto vedoucímu zaměstnanci je podřízen další vedoucí zaměstnanec,
c) na ústředních orgánech.
Jmenování a odvolání může provádět u zaměstnavatele, který je právnickou osobou, výlučně statutární orgán, a u zaměstnavatele, který je fyzickou osobou, výlučně zaměstnavatel. Jmenováním a odvoláním nelze pověřit jinou osobu.".

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama